POLITICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT

I SEGURETAT I SALUT LABORAL

Deixalles i Transports A.Plazas, S.A. és una empresa dedicada al transport de mercaderies per carretera nacional i internacional, gestió i transport de residus i emmagatzematge distribuïdor. La seva visió és ser una empresa líder en el sector logístic, de reconegut prestigi nacional i internacional, amb Excel·lència en els seus serveis, eficient, competitiva, i ser considerada pels nostres clients com a una companyia que es diferencia per una clara vocació de qualitat i servei. Per la qual cosa, té la missió de brindar solucions immediates als clients que estan en la busqueda d’un servei eficient, responsable, puntual i estratègicament competitiu.

Els compromisos fundamentals en els que es fonamenta la Política de Gestió de Deixalles i Transports A.Plazas són:

Gestió Ambiental

▪ Millora continua del Sistema de gestió ambiental, amb el compromís de protecció del Medi Ambient, prevenció de la contaminació i reducció dels nostres impactes negatius, a través de bones pràctiques operacionals i l’ús de tecnologies netes.
▪ Complir amb tota la legislació aplicable, permisos, polítiques de la companyia i amb altres compromisos que s’acordin.
▪ Minimitzar les emissions de gasos d’ efecte hivernacle.
▪ Minimitzar el consum d’aigua i reducció dels abocaments.
▪ Establir accions pera a Reduir, Reutilitzar i Reciclar els residus generats.
▪ Desenvolupar plans de formació i conscienciació per als nostres empleats sobre les qüestions ambientals relacionades amb el seu treball, i com poden contribuir a la reducció de l’impacte ambiental de la seva activitat.
▪ Implicar als nostres subcontractistes en la gestió adequada dels aspectes ambientals derivats de les activitats que realitzen per a o en nom de la nostra companyia.
▪ Establir objectius i fites que considerin els aspectes ambientals com a part integrant de les nostres decisions de negoci.
▪ Millorar contínuament el sistema de gestió ambiental per a la millorar de l’acompliment ambiental.

Gestió Qualitat

▪ Satisfacció prioritària del client, complint els requisits especificats per a cada servei sol·licitat.
▪ Millorar contínuament el sistema de gestió de la qualitat.
▪ Avaluar i seleccionar contínuament a les agències i conductors externs, per a poder assegurar el correcte i beneficiós servei als nostres clients.
▪ Formar al personal sobre les seves implicacions en el Sistema de Qualitat, amb la finalitat de desenvolupar el conjunt de procediments de la qualitat amb la col·laboració de tots els departaments.
▪ Considerar prioritària la prevenció de defectes abans de la seva correcció. Buscar la reducció constant de la No Qualitat i la millora continua de la eficàcia dels processos.
▪ Proporcionar una rendibilitat suficient i sostinguda.

Gestió Seguretat i Salut en el Treball

▪ Proporcionar un entorn segur als nostres empleats i visites.
▪ Incorporar la prevenció de riscos laborals en la presa de decisions. Tots els membres de l’organització han de considerar la Seguretat i Salut en el Treball com a una responsabilitat prioritària.

La implantació d’aquesta Política és un objectiu fonamental de la Direcció i és una responsabilitat de tot el personal enfocar totes les accions a aportar valor als principis exposats en ella.